L'Observatori Valencià | Castellano  
Inicio Contacta Mapa Web buscador
 
Funcionalitats


¿Què es la base de dades de L'Observatori?

L'Observatori compta amb una base de dades en format electrònic que emmagatzema dades estadístiques i indicadors sobre el context socioeconòmic de Gandia i la Safor. Es tracta d'una base de dades dinàmica i relacional, que conté més de 60.000 dades accessibles des de la pàgina web de L'Observatori.
La BD estadística permet l'elaboració d'informes personalitzats a través de la generació de taules i gràfics que es configuren on line , atenent les prescripcions establides per l'usuari o la usuària en el moment de la consulta, i que poden descarregar-se al mateix ordinador, en diferents formats, per al seu posterior tractament. El temps mitjà de descàrrega de les taules i gràfics és de 30 segons. No obstant això, donat el gran volum de dades i informació que es maneja esta aplicació, algunes de les taules poden portar més temps a generar-se.
Nota:
La informació estadística es mostra en finestres emergents; per a la correcta visualització de la informació d'esta base de dades ha d'estar habilitada esta opció en el seu navegador.

¿Quina informació conté la base de dades de L'Observatori?

La informació de la base de dades de L'observatori es classifica en tres nivells:

 1. En un primer nivell, la informació es classifica en grups que corresponen als àmbits en què treballa este observatori. Els grups poden anar ampliant-se en funció de la disponibilitat de dades o atenent demandes específiques d'informació procedents de determinats grups d'interés. La PD de L'Observatori té habilitats 4 grups d'informació: Demografia i Població, Mercat de treball, Economia Local i Societat de la Informació.

 2. Dins de cada grup, la informació es distribuïx, al seu torn, en "Subgrups" o categories que contenen dades desagregades en relació amb cada gran grup de referència. De este mode, trobem, per exemple, que el grup Mercat de Treball conté dades estadístiques i indicadors agrupats, al seu torn, en els subgrups d'informació següents: ocupació, desocupació, contractacions i formació per a l'ocupació.

 3. L'últim nivell d'informació el constitueixen les taules agrupades per subgrups dins de cada gran grup d'informació, contenen les dades estadístiques i els indicadors que permeten conéixer la situació del nostre territori en cada àmbit temàtic.
  Per exemple, dins del Subgrup de Desocupació, s'han configurat taules que proporcionen els indicadors que descriuen la desocupació juvenil, la desocupació per sectors d'activitat o la desocupació per grups d'edat, de Gandia i, de vegades, de la Comarca de la Safor.

¿Com utilitzar la base de dades de l'Observatori??

 1. Seleccionem l'apartat de Dades Estadístiques fent clic en la icona que té el mateix nom del menú que es troba en la part dreta de la pantalla.

 2. A continuació, apareixeran en el menú esquerre de la pantalla, els grans Grups d'Informació o àmbits de treball de L'Observatori. 3. Si selecciona un dels grups que apareix a la part esquerra, obtindrà un desplegable amb els distints subgrups o categories d'informació.
  Per exemple: Si selecciona el gran grup Demografia i Població, obtindrà les següents categories :
  Estructura de la Població, Natalitat i fecunditat, Mortalitat, Migracions, Nupcialitat, Dades censals (2001), Població estrangera.
 4. En seleccionar un dels subgrups o categories, s'obté la llista de taules disponibles.
  Continuant amb l'exemple anterior, seleccione, ara, el subgrup Estructura de la Població, Accedirà, amb això, a la llista de taules que contenen dades i indicadors sobre aquesta categoria. 5. Pot seleccionar qualsevol de las taules que apareixen a la llista que ha obtingut
  Una vegada triada la taula faça clic sobre el seu nom:

  5.1. Obtindrà una breu descripció de les dades que conté la taula seleccionada:

  Grup Fa referència al Grup d'Informació a què pertany la taula seleccionada.
  Categoria Fa referència a la categoria o subgrup d'Informació a què pertany la taula.
  Definició Breu descripció dels indicadors que ens presenten en la taula.
  Fonts Organisme o mètode d'obtenció de les dades estadístiques.
  Periodicitat Periodicitat de les dades presentades en la taula.  5.2. L'aplicació ofereix la possibilitat de realitzar filtrats de les dades que visualitzarà.

  5.2.1. Així, pot triar el període de temps per al qual desitja que es mostren les dades de la taula. Per defecte, ve marcat el període per al qual es disposa de dades, encara que tant la data d'inici de les dades com la data de finalització d'aquestes és seleccionable per l'usuari.

  Si la taula que vosté ha seleccionat té una periodicitat mensual, podrà seleccionar el mes i l'any d'inici, i el mes i l'any de finalització.

  Si la taula que vosté ha seleccionat té una periodicitat trimestral, podrà seleccionar el trimestre i l'any d'inici, i el trimestre i l'any de finalització.

  Si la taula que vosté ha seleccionat té periodicitat anual, podrà seleccionar l'any d'inici i el de finalització de les dades.

  Continuant amb el subgrup triat per a l'exemple, seleccione, ara, la taula "Evolució de la població per sexes", trie, per favor, en el desplegable el període en què vol que es visualitzen les dades -per exemple, de 1998 a 2007.  5.2.2. Una vegada triat el període, també hi ha la possibilitat de seleccionar la població o poblacions per a les quals desitja obtindre dades. Si selecciona més d'una població, obtindrà tantes taules com poblacions desitge incloure en el seu informe.
  En aquests moments, la base de dades de L'Observatori només disposa de dades per a la població de Gandia. No obstant això, s'han considerat com a poblacions les entitats de població inframunicipal i supramunicipal.

  Les entitats de població inframunicipals són els districtes del municipi.

  Les entitats de població supramunicipal són altres àmbits territorials amb els quals és possible comparar la informació disponible en la taula.

  5.3. Fem clic en la icona de "Veure taula" per a obtindre la informació triada en format taula o "veure gràfic" per a visualitzar-la en format gràfic.
  Recorde que les dades es mostraran en una finestra emergent; per favor, habilite esta opció en el seu navegador.
  Els gràfics vénen definits per defecte, en ells es representa la informació més significativa de la taula que ha seleccionat.

  5.3.1. Format taula: L'aplicació de L'Observatori dóna l'opció d'exportar les dades estadístiques a format Word, Excel o imprimir-se directament, de manera que puga continuar-se el treball de tractament de dades per part de l'usuari o la usuària.

  La taula ve acompanyada d'informació descriptiva sobre el seu contingut:

  Grup Breu descripció dels indicadors que es descriuen en la taula.
  Unitats Unitats en què han sigut mesurades les dades.
  Fonts Organisme o mètode pel qual s'obtenen les dades estadístiques.
  Context Context socioeconòmic de les dades.
  Notes Anotacions que faciliten la comprensió de les dades exposades, com poden ser les fórmules de càlcul d'aquestes.
  5.3.2.Format gràfic: Si selecciona la icona obtindrà una finestra emergent, amb les dades seleccionades en format gràfic de dades estadístiques.
  El contingut de la dita finestra es pot imprimir.


  Cal tindre en compte que, per a generar un gràfic, és necessari seleccionar una única població. La informació es mostra de la manera següent: